एक तै सौ लो गिणती

 • १) एक
 • २) दो
 • ३) तीन
 • ४) चार/चैर
 • ५) पाँच
 • ६) छै
 • ७) सात/सैत
 • ८) आठ/ऐठ
 • ९) नो
 • १०) दस
 • ११) ग्यारै/ग्यारा
 • १२) बारै/बारा
 • १३) तेरा
 • १४) चोदा
 • १५) पंद्रा
 • १६) सोळi
 • १७) सत्रा
 • १८) ठारा
 • १९) उनिस्स
 • २०) बीस
 • २१) इकिस्स
 • २२) बाइस
 • २३) तेइस
 • २४) चोबिस
 • २५) पचिस्स
 • २६) छबिस्स
 • २७) सत्ताइस
 • २८) ठाइस
 • २९) उणतिस
 • ३०) तीस
 • ३१) कत्तिस
 • ३२) बत्तिस
 • ३३) तैंतिस
 • ३४) चोंतिस
 • ३५) पैंनतिस
 • ३६) छत्तिस
 • ३७) सैंतिस
 • ३८) अड़तिस
 • ३९) उंताळीस
 • ४०) चाळीस
 • ४१) इक्ताळीस
 • ४२) बयाळीस
 • ४३) तिताळीस
 • ४४) चवाळीस
 • ४५) पैंताळीस
 • ४६) छियाळीस
 • ४७) सैंताळीस
 • ४८) अड़ताळीस
 • ४९) उणअनचस
 • ५०) पंचस
 • ५१) क्यावन
 • ५२) बावन
 • ५३) तरेप्पन
 • ५४) चव्वन/चोव्वन
 • ५५) पचपन
 • ५६) छप्पन
 • ५७) सत्तावन
 • ५८) ठावन
 • ५९) उंसठ
 • ६०) साठ/सैठ
 • ६१) इकसठ
 • ६२) बासठ
 • ६३) तरेसठ
 • ६४) चोंसठ
 • ६५) पैंसठ
 • ६६) छियासठ
 • ६७) सड़सठ
 • ६८) अड़सठ
 • ६९) उणहत्तर
 • ७०) सत्तर
 • ७१) कियाहत्तर
 • ७२) बहत्तर/बैह्त्तर
 • ७३) तिहत्तर
 • ७४) चुहत्तर/चोहत्तर
 • ७५) पिछात्तर/पिछत्तर
 • ७६) छियत्तर
 • ७७) सतत्तर/सतनत्तर
 • ७८) अठत्तर/अठहत्तर/अठन्तर
 • ७९) उणआस्सि
 • ८०) आस्सी/अस्सि
 • ८१) कियास्सि
 • ८२) बयस्सि/बयास्सि
 • ८३) तिरास्सि
 • ८४) चूरस्सि/चोरास्सि
 • ८५) पिचास्सि
 • ८६) छियास्सि
 • ८७) सतास्सि
 • ८८) अठास्सि
 • ८९) नवास्सि
 • ९०) नब्बै
 • ९१) क्यानणवै/क्यानणमैं
 • ९२) बाणवै/बाणमैं
 • ९३) तिराणवै/तिराणमैं
 • ९४) चुरानवै/चुराणमैं
 • ९५) पिच्चाणवै/पिच्चाणमैं
 • ९६) छियाणवै/छियाणमैं
 • ९७) सत्ताणवै/सत्ताणमैं
 • ९८) ठाणवै/ठाणमैं
 • ९९) निंन्यावै/निंन्याणमैं
 • १००) सो/सौ

हफ़्ते के दिनों के नाम

 • सुम्मार (सोमवार)
 • मंगळ (मंगलवार)
 • बुध (बुद्धवार)
 • बिरहसपत (बृहस्पतिवार)
 • सुक्कर (शुक्रवार)
 • सनि(वार) (शनिवार)
 • इतवार (रविवार)

दो पक्षों के नाम

 • चाँद्दण (शुक्ल पक्ष)
 • अंधेर (कृष्ण पक्ष)

दिवसों के नाम

 • पूरणमास्सी (पूर्णिमा)
 • पड़वा (प्रतिपदा)
 • दोज (द्वितीया)
 • तीज (तृतीया)
 • चौथै (चतुर्थी)
 • पाँचै (पंचमी)
 • छठ (षष्ठी)
 • सात्तै (सप्तमी)
 • आठै (अष्टमी)
 • नोम्मि (नवमी)
 • दसमी (दशमी)
 • कादसि (एकादशी)
 • द्वादसी (द्वादशी)
 • तेरस (त्रयोदशी)
 • चोदस (चतुर्दशी)
 • मावस (अमावस्या)

ज्योतिष विषयक दिवस

गैहण (ग्रहण – चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण)

नहाण (गंगास्नान)

error: Content is protected !!